ഉപജില്ലാ കലോത്സവം മൂന്നാം ദിനം  വേദിക്ക് പുറത്തെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ